Паметник и паметна плоча на загиналите летци

градинката пред СУ „Кл. Охридски“