Паметна плоча на подофицер Николай Данаилов Ганчев

Загинал в Отечествената война.

Паметникът се намира на дома на Бояна А. Ненова.