ФИЛИАЛ „ВОЕННОМОРСКИ МУЗЕЙ“


 • извършва дейности по издирване, изучаване и събиране на ДКЦ;
 • оформя първичната музейна документация;
 • организира приемането на ДКЦ във фонда на филиала по законоустановения ред;
 • идентифицира и осъществява разпределението на ДКЦ в основен, обменен и научноспомагателен фонд и научен архив;
 • осъществява съхранението и защитата на фонда от ДКЦ;
 • научно обработва и регистрира постъпилите ДКЦ;
 • участва в разработването и реализирането на тематико - експозиционна документация за постоянни и временни експозиции;
 • събира и съхранява информация за попълване на електронната база данни на фонда от ДКЦ;
 • участва в подготовката на специализираното научно издание „Годишник на ВММ“;
 • участва в дейността на комисии, предвидени в Закона за културното наследство;
 • осигурява изготвянето на справки, издания, филми и др.;
 • извършва научноизследователска дейност;
 • осъществява всички дейности по цялостната организация и функциониране на експозицията;
 • осъществява екскурзоводско обслужване на посетителите на експозициите и изложбите.


Директор – д-р Мариана Кръстева

Контакт
тел./ факс: 052/731523
e-mail: mus_maritime@abv.bg


 • Морето в международните отношения и външната политика на България 1944 – 1949 г. Варна, 2005
 • Българските военноморски сили 1879-2006 г. (съставител в съавторство с Ат. Панайотов). С., 2006
 • Гръцко-българската църковна разпра като явление в обществения живот на Варна. (От Освобождението до войните) - в Духовна култура, 1995, № 11
 • Българският флотски офицерски корпус 1944 – 1947 – в Морски научен форум, Варна, 1998, т.4
 • Конференцията за определяне статута на р.Дунав и България в контекста на следвоенните международни отношения – в Международни отношения, 1999, №3
 • Основоположник на хидрографното дело у нас. (капитан I ранг Борис Рогев) – в Изтъкнати учени – морски офицери, Варна, 1999
 • Публикувани и непубликувани мемоари на морски офицери като извори за историята на българските военноморски сили – в Известия на ВИНД, 1999, т. 64
 • Подготовката на офицерски кадри за военноморските сили от Морския отдел на военното училище (1930 – 1945)(в съавторство с Г. Антонов) – във Военноисторически сборник, 1999, №4
 • Участието на Франция в изграждането и развитието на Българския военен флот – Годишник на Военноморския музей, Варна, 2001 т. І
 • Международни аспекти на българското търговско корабоплаване (1944-1948) – в Годишник на Военноморския музей, Варна, 2001, т. І
 • Българското морско и дунавско корабоплаване в условията на Съглашението за примирие (1944-1947) – в Морски научен форум, Варна, 2001, т. 7
 • Позициите на България по въпроса за Проливите и приложението на конвенцията от Монтрьо в първите години след Втората световна война – във Военноисторически сборник, С., 2001, №2
 • Парижкият мирен договор от 1947 г. и Българските военноморски сили – в Сборник с доклади от юбилейната научна конференция „Армия, държава, общество“ по повод 50 години Централен военен архив, В. Търново, 5 октомври, 2001
 • Проблеми на българското военно корабостроене и кораборемонт (1919 – 1947) (в съавторство с Ат. Панайотов) – в Годишник на Военноморския музей, Варна, 2002, т. ІІ
 • Черноморското и Дунавското добруджанско крайбрежие в следвоенните българо-румънски отношения (1945-1947 г.) – в България след 1944 г. – история, проблеми, тенденции. Сборник доклади. Шумен, 2002
 • България в сферата на съветските геополитически интереси на Балканите (1944-1952) (Според донесенията на френски дипломати и военни аташета в България) – в Известия на държавните архиви, С., 2003, т. 82
 • Плаванията на „Либертад“ и „Салвадор“ с евреи-емигранти към брега на Палестина през 1940 г. (в съавторство с Ат. Панайотов) – в Годишник на Военноморския музей. Варна, 2003, т. ІІІ
 • Научно-изследователска дейност във Военноморския музей. Библиография – в Годишник на Военноморския музей. Варна, 2003, т. ІІІ
 • Доайенът на българската военноморска историография контраадмирал Сава Иванов (1891-1958) – признат и непознат. - в 90 години организирани военноисторически изследвания в България. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международната научна конференция в София, 26-27 октомври 2004 г. С., 2004
 • Бургас като пункт за базиране на военния флот и мястото му в отбранителната система на България (1879-1944 г.)(в съавторство с Ат. Панайотов) – в Страници от историята на Военноморска база Бургас., Варна, 2004
 • Военноморска база Бургас – изграждане, задачи и дейност (1944-1950 г.) – в Страници от историята на Военноморска база Бургас., Варна, 2004
 • Създаването на Морския музей – личности, идеи, институции. – РИМ В. Търново, Известия – Музеят-находки, събития, личности. Доклади и съобщения от VІІІ музейни четения... т. ХІХ, Велико Търново, 2004
 • България и еврейската емиграция по море от Европа към Палестина 1944-1949 г. – в Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на професор Любомир Огнянов. С., 2006
 • Българските военноморски сили – в сянката на големите войни на ХХ в. или продукт на българската държавна политика – в Годишник на Военноморския музей. Варна, 2005, т. ІV-V
 • Капитан І ранг Г.Купов (1884-1959 г.), биографичен очерк – Годишник на Военноморския музей, Варна, 2008 т. VІ
 • Черно море и река Дунав в родните исторически изследвания (преглед 2000 – 2008 г.) – Годишник на Военноморския музей, Варна, 2008 т. VІ
 • Началото на българския военен флот на Черно море в документи – Годишник на Военноморския музей, Варна, 2009 т. VІІ
 • 110 години Щаб на българските ВМС (1899-2009 г.) – Годишник на Военноморския музей, Варна, 2009 т. VІІ
 • Военноморските сили на България и Франция в отношенията между двете страни (1878-2010 г.), (в съавторство), Варна, 2011
 • Контраадмирал Иван Вариклечков (1891-1974 г.) и неговото време, (в съавторство), Варна, 2011
 • The Bulgarian Naval Shipbuilding and Shiprepair between the Neuilly and Paris Peace Treaties (1919-1947).(with At. Panayotov). – Proceedings of the 22nd International Conference on Hydrodynamics and Aerodynamics in Marine Engineering and Third Joint Conference of BRASS and BINSA, 01-04.October 2001, Varna, Vol. 2
 • Le problème du débouché maritime bulgare sur la Mer Egée pendant les premières années après la Deuxième guerre mondiale. Aspirations nationales et realité politique. – Bulgarian Historical Review, S., 2003, vol. 1-2
 • Le littoral maritime et Danubien de la Dobroudja et les rélations bulgaro-roumaines (1944-1947) – Études Balkaniques, S., 2004, vol. 4

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com