ФИЛИАЛ „ПАРК-МУЗЕЙ НА БОЙНАТА ДРУЖБА – 1444 Г. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“


 • извършва дейности по издирване, изучаване и събиране на ДКЦ;
 • оформя първичната музейна документация;
 • организира приемането на ДКЦ във фонда на филиала по законоустановения ред;
 • осъществява разпределението на ДКЦ в основен, обменен и научноспомагателен фонд и научен архив;
 • осъществява съхранението и защитата на фонда от ДКЦ;
 • научно обработва и регистрира постъпилите ДКЦ;
 • участва в разработването и реализирането на тематично-експозиционни планове за постоянни и временни експозиции;
 • събира и съхранява информация за попълване на електронната база данни на фонда от ДКЦ;
 • участва в дейността на комисии, предвидени в Закона за културното наследство;
 • осигурява изготвянето на справки, издания, филми и др.;
 • осъществява всички дейности по цялостната организация и функциониране на експозицията;
 • осъществява екскурзоводско обслужване на посетителите на експозициите и изложбите.


Директор – Марин Костов

Контакт
тел.: 052/74-03-02
е-mail: vl.varnenczik@abv.bg


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com