ДИРЕКЦИЯ „ФОНДОВЕ, РЕСТАВРАЦИЯ И ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ“


 • извършва дейности по издирване, изучаване и събиране на ДКЦ;
 • оформя първичната музейна документация;
 • организира приемането на ДКЦ във фондовете на НВИМ - София, по законоустановения ред;
 • осъществява разпределението на ДКЦ в основен, обменен и научно-спомагателен фонд и научен архив;
 • осъществява съхранението и защитата на фонда от ДКЦ;
 • осъществява физическо обслужване на фонда от ДКЦ чрез дейности, извършвани от реставрационното ателие;
 • научно обработва и регистрира постъпилите ДКЦ чрез вписване във входящата книга на фонда и инвентарните книги на колекциите;
 • участва в разработването на тематично-експозиционни планове за постоянни и временни експозиции и тяхното реализиране;
 • участва в попълването на електронната база данни на фонда от ДКЦ;
 • участва в подготовката на специализираното научно издание "Известия на НВИМ" и Електронен вестник за музеология и военна история;
 • участва в дейността на комисии, предвидени в Закона за културното наследство;
 • осигурява изготвянето на справки, издания, филми и др.;
 • проучва архивни документи за военни паметници и гробища, които се намират на територията на страната и в чужбина, и локализира местонахождението им;
 • прави мотивирани предложения до министъра на отбраната за необходимостта от изграждане, ремонт, преместване, почистване и др. на военни паметници;
 • актуализира и поддържа националния регистър на военните паметници.

Диана Иванова - директор на Дирекция „Фондове, реставрация и военни паметници“
тел.: + 359 2/946 18 07
email: d.ivanova@militarymuseum.bgЗавеждащи колекции


„Хладно и огнестрелно оръжие“, „ВВС“, „Химическо снаряжение“, „Ракети“

Любомир Анастасов
тел.:+ 359 2/946 18 12 401

„Знамена“, „Униформи и аксесоари“, „Кавалерийско имущество“, „Войнишко творчество“, „Бонистика“, „Нумизматика“, „Археология“, „Филателия“, „Сфрагистика“ , „Медийна колекция“

Илиана Кръстева
тел.:+ 359 2/946 18 12 401

„Отличия“, „Изобразително изкуство“, „ Архив“, „Ритуална“

Анна Дюлгерова

тел.:+ 359 2/946 12 18 401

„Артилерийска, бронетанкова и автомобилна техника“, „Инженерно имущество“, „Свързочно имущество“

Любомир Анастасов
тел.:+ 359 2/946 18 12 401

„Снаряжение“, „Макети“, „Военноморско имущество“, „Военномедицинско имущество“ „Албуми и снимки“ , „Подаръци“, „Плакати“, „Печатни произведения“, „Научен архив“

тел.:+ 359 2/946 18 12 401

Реставрационно-консервационно ателие


„Хладно и огнестрелно оръжие“, „ВВС“, „Химическо снаряжение“, „Ракети“

Александър Занков
тел.:+ 359 2/946 18 12 404
Гергина Илиева
тел.:+ 359 2/946 18 12 405

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com