ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТ“


 • организира и осъществява деловодната дейност в НВИМ;
 • осигурява в правно отношение законосъобразното изпълнение на правомощията на директора на НВИМ и осъществява процесуалното представителство на НВИМ;
 • участва в разработването и съгласува проекти на документи;
 • осигурява в правно отношение дейността по възлагане на обществени поръчки с възложител директора на НВИМ;
 • организира дейностите по управление на човешките ресурси;
 • изготвя разписанието на длъжностите и поименното разписание на длъжностите на НВИМ;
 • подготвя документи за назначаване и освобождаване на служителите в НВИМ, както и за изменение на техните правоотношения;
 • организира и осъществява дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
 • организира транспортното обслужване на НВИМ;
 • организира и осъществява финансовите дейности в НВИМ;
 • осигурява в правно отношение дейността по управление и ползване на недвижимите имоти, предоставени за управление на НВИМ;
 • организира и осъществява снабдяването с инвентар, техника, консумативи и други материали;
 • организира и контролира охраната на НВИМ;
 • осъществява правна защита на фонда от ДКЦ на НВИМ;
 • организира, планира и осъществява дейностите по осигуряването на противопожарна безопасност в НВИМ.

e-mail на дирекцията: admin_hr@militarymuseum.bg


Директор на Дирекция „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и финансово-стопански дейности“
Доротея Крачолова - Господинова
тел.: + 359 2/ 946 18 11
e-mail: d.kracholova@militarymuseum.bg


Галина Кралева – главен счетоводител
тел.: + 359 2/ 944 32 61
e-mail: nvim.fin@militarymuseum.bg


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com